Showtime Soundbite: Murphy Working With De Niro - Rotten Tomatoes