Zhong Guo zui hou yi ge tai jian (Lai Shi, China's Last Eunuch) - Movie Quotes - Rotten Tomatoes