Muri shinjū: Nihon no natsu (Japanese Summer: Double Suicide) - Rotten Tomatoes