Long zai jiang hu (Legacy of Rage) - Rotten Tomatoes