Mein Freund aus Faro (To Faro) - Movie Reviews - Rotten Tomatoes