New Dominion Tank Police (Tokus˘ sensha-tai Dominion) - Rotten Tomatoes