Shin Heike Monogatari (Taira Clan Saga) (The Taira Clan) - Movie Reviews - Rotten Tomatoes