Sono yoru no samurai (The Samurai That Night) - Rotten Tomatoes