Tai ji ba jiao (Shaolin Deadly Kicks) (The Flash Legs) - Rotten Tomatoes