The Bone Crushing Kid (La shou xiao xi) (Monkey in the Master's Eye) - Rotten Tomatoes