The Metropolitan Opera: Otello - Movie Quotes - Rotten Tomatoes