Tora-san Takes a Vacation (Otoko wa tsuraiyo - Torajiro no kyujitsu) - Movie Reviews - Rotten Tomatoes