Yakuza keibatsu-shi: Rinchi - shikei!, (Yakuza's Law: Yakuza Keibatsushi: Rinchi) - Movie Reviews - Rotten Tomatoes