Yi dai tian jiao (Flying Masters of Kung Fu) - Rotten Tomatoes