Yi dan qun ying (Just Heroes) (Tragic Heroes) - Rotten Tomatoes