Touki Bouki (Journey of the Hyena) Pictures - Rotten Tomatoes