Video:

More Vysotskiy. Spasibo, chto zhivoy Videos