Borgia - Season 3, Episode 9 - Rotten Tomatoes

1503 - Part 1

EPISODE:

Episode Info

Part 1 of two. A malaria outbreak hits the Borgias, and Lucrezia meets her new family.

Cast

John Doman
as Rodrigo Borgia
Mark Ryder
as Cesare Borgia
Isolda Dychauk
as Lucrezia Borgia
Art Malik
as Francesc Gacet
Diarmuid Noyes
as Alessandro Farnese
Marta Gastini
as Giulia Farnese

Discussion Forum

Discuss Borgia on our TV talk forum!