(Episode 2)

EPISODE:

Episode Info

Fate brings Hai Lin and Xi Wei together again, but this time as boss and employee, not lovers.

Cast

Wei Man
as Xu Hai Lin
Yao Yuan Hao
as Lu Xi Wei
Wang Si Ping
as Xu You Xi
Yang Zhen
as Lu Xiang Kai