Empress Ki - Season 1, Episode 1 - Rotten Tomatoes

Episode 1

EPISODE:

Episode Info

Sungnyang disguises herself as a man and works to free women who were sent to be Yuan concubines. King Wang Ko orders Sungnyang to get close to Wang Yu to lure him into an ambush.

Cast

Ji-won Ha
as Ki Seung-nyang
Joo Jin-Mo
as Wang Yoo
Baek Jin-hee
as Danashri
Kim Seo-hyung
as Budashiri
Gook-hwan Jeon
as El Temür
Kim Jung-hyun
as Tangqishi
View All

Discussion Forum

Discuss Empress Ki on our TV talk forum!