Episode 7

EPISODE:

Episode Info

The King of Koryo discovers that Sungnyang is a woman and tries to protect her from Tangqishi. Meanwhile, at the capital of Yuan, Tanasiri takes lessons to be empress.

Cast

Ji-won Ha
as Ki Seung-nyang
Joo Jin-Mo
as Wang Yoo
Ji Chang-wook
as Ta Hwan
Baek Jin-hee
as Danashri
Kim Seo-hyung
as Budashiri
Gook-hwan Jeon
as El Temür
Kim Jung-hyun
as Tangqishi
Show More Cast