Episode Info

Kobe Bryant; Khloe Kardashian. Also: Prophets of Rage perform.

Cast