Photos: Scandal: Season 4 - The Testimony of Diego Muñoz