Cloud

EPISODE:

Episode Info

Thig comhla ri na h-Abadas air turas sporsail eile agus iad a' sireadh facal ur: 'sgoth'! Tha na cairdean a' cnuasachadh air an fhacal ur seo agus tha aon dhiubh a' sealltainn ris na speuran airson faighinn a-mach de th'ann an sgoth. The friends ponder this new word and one of them reaches for the sky to discover exactly what a cloud looks like and what it does.