Episode Info

Camila Alves; Amanda Freitag ("Chopped"). Also: kitchen shortcuts.