Episode Info

The Season 16 premiere features Nicki Minaj.

Cast