Little Big Soldier (Da bing xiao jiang) - Rotten Tomatoes