Touki Bouki (Journey of the Hyena) - Movie Reviews - Rotten Tomatoes