Prisoners

EPISODE:

Episode Info

Chancellor Sidao sets his sights on regaining power.

Cast

Lorenzo Richelmy
as Marco Polo
Benedict Wong
as Kublai Khan
Zhu Zhu
as Kokachin
Tom Wu
as Hundred Eyes
Remy Hii
as Prince Jingim
Chin Han
as Jia Sidao
Show More Cast