Feast

EPISODE:

Episode Info

Marco begins a dangerous relationship.

Cast

Lorenzo Richelmy
as Marco Polo
Benedict Wong
as Kublai Khan
Zhu Zhu
as Kokachin
Tom Wu
as Hundred Eyes
Remy Hii
as Prince Jingim
Show More Cast